SON DAKİKA

Büyük Sivas Haber | Sivas Haberleri | Haberler | Güncel Yerel Haberler

Sivas’ta Kiralar Yüksek mi?

Sivas’ta Kiralar Yüksek mi?
Bu haber 11 Ekim 2017 - 12:07 'de eklendi

Sivas’ta Kiralar yüksek mi? sorusuyla sık sık karşılaştığımız aşikar. Özellikle şehrin zaruret caddesi olan ve herkesin İstasyon Caddesi olarak bildiği İnönü bulvarında ki kiralar ise cep yakıyor. Kiraların yüksek olması ise esnafı, tüccarı zor durumda bırakıyor. Akşama kadar kirayı çıkarmak adına mücadele eden esnaf bir çok gün sadece günü kurtarıyor. Çoğunda da zarar ediyor. Neticesinde de ya ticaretini sonlandırmak zorunda kalıyor, yada her geçen gün daha da çok zarar ediyor.

Sivas’ta Kiralar Yüksek mi?

İnönü Bulvarında yaşanan benzer bir gelişme bu günlerde kira fiyatlarını yine gündeme getirdi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 30.000 TL artı stopaj (7.500 TL) toplamda 37.500 en az kira ile başlayacak açık artırma usuluyle Dr. Ahmet Kemal Köksal Sosyal Hizmet Vakfına ait olan dükkan kiralamak için ihaleye çıkıyor.

Ortalama 40.000 TL kirası olan bu dükkan, kiraların yüksek olması nedeniyle sık sık işletmeci değiştiriyor.

İşletmeciler mülk sahiplerinden ticaret yapılabilecek ve para kazanılabilecek seviyede kira fiyatlarını düzenlemesini bekliyor.

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda İstasyon Caddesi’nde gerek özel şahsa ait olan gerekse kurumlara ait dükkanlar fahiş fiyatlara kiralanmıştı…

Özel işletmelerin İstasyon Caddesinde aylık 82 Bin TL, 75 bin TL, 70 bin TL gibi fahiş fiyatlara, özellikle 2015 yılında ise bir kuruma ait dükkanın aylık 70 Bin TL’ye dükkanı kiralayarak ticaret yaptığı biliniyor…

VALİLİK İNTERNET SAYFASINDA BULUNAN İHALE İLANI

Dr. Ahmet Kemal Köksal Sosyal Hizmet Vakfı’na ait İstasyon Caddesi Örtülüpınar Mahallesi, İnönü Bulvarı, Dr. Ahmet Kemal KÖKSAL Apartmanı, 3 Nolu Dükkan (Mado Dondurmalarının Yeri) 17 Ekim 2017 tarihinde Açık Arttırma Usulü ile Dr. Hasan CANPOLAT Salonu’nda, Saat: 16:00‘de Stopaj Hariç aylık 30.000,00 TL’den kiraya verilecektir.

Aylık Kira bedeli 10.000,00 TL Geçici Teminat bedeli yatırılması gerekmektedir.

Yatırılacak Hesap: Vakıflar Bankası Sivas Merkez Şubesi

IBAN : TR54 0001 5001 5800 7282 5640 00

Kiralanacak

İhale Günü İstenilen Evraklar:

-Teminat Bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz

-Teknik Şartname (ekte bulunan Şartname imzalı şekilde hazır bulundurulacak)

AHMET KEMAL KÖKSAL VAKFI’NA AİT TAŞINMAZIN KİRALAMA İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ

MADDE 1- Kiraya verilecek taşınmazın: İli: :SİVAS İlçesi :MERKEZ Mahalle/Köyü :ÖRTÜLÜPINAR Mevkii :İNÖNÜ BULVARI Pafta No / Cilt No :34 Ada No / Sayfa No :2086 Cinsi :DÜKKAN (İŞYERİ) Niteliği : (Taşınmazın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler yazılacaktır)

MADDE 2- Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz Dükkan (İşyeri) Sivas Valiliği Dr. Ahmet Kemal Köksal Sosyal Hizmet Vakfı’nca, 17/10/2017 tarihi Salı günü saat 16:00’da Valilik Hasan Canpolat Toplantı Salonu’nda yapılacak muhammen bedel üzerinden açık artırma usulüyle kiraya verilecektir.

MADDE 3- Taşınmazın muhammen bedeli stopaj hariç 30.000,00 TL’dir.(Aylık kira bedeli) İhale için geçici teminat miktarı 10.000,00 TL olup isteklilerin en geç ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmaları gerekmektedir. İstekliler, yazılı ihale tekliflerinde taşınmazı kiralama-kullanım amacını ve ihale kiralama bedel tekliflerini açıkca belirtmelidirler.

MADDE 4- Taşınmazın kira süresi yedi yıldır. Kira sözleşme süresinin sona ermesi halinde, herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın, kiracı taşınmazı derhal tahliye edecektir. Tahliye etmeyen kiracının cebri icra ile tahliyesi sağlanacaktır.

MADDE 5– Kira, her ayın başında en geç 5 (beş) iş günü içerisinde banka kanalıyla ödenecektir. Süresinde ödenmeyen kira alacaklarına 6183 sayılı Kanunda öngörülen oranda faiz uygulanır. Kiracı 1 (bir) yıllık kira tutarı kadar Banka Teminat Mektubunu kira sözleşmesini imzalamadan önce Vakfa teslim edecektir. Takip eden yılların bir yıllık kira bedeli tutarında Banka Teminat Mektubu her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Vakfa teslim edilecektir. Süresi içerisinde yatırılmayan kira bedelleri için Vakıf tarafından kiracıya yazılı ihtar çekilir. Kiralama döneminde, ödeme zamanına aykırılık tekrarlarırsa kiracıya ikinci bir yazılı ihtar çekilir. Ancak, bu fiilin üçüncü kez tekrarlanması halinde herhangi bir yazılı ya da sözlü ihtara gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir, ödenmeyen kira bedelleriyle ilgili kanuni takibat ve tahliye işlemleri derhal başlatılır.

MADDE 6- Kiracının ya da ortaklarının milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatının değerlendirilmesi halinde kira sözleşmesi resen iptal edilir. Buna ilişkin kararın kiracıya tebliğinden itibran kiracı taşınmazı Dr.Ahmet Kemal KÖKSAL Sosyal Hizmet Vakfından hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan 15 gün içerisinde taşınmazı tahliye etmek zorundadır.

MADDE 7-İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Ortalamaları Oranında artırılacaktır. TÜFE ve ÜFE için Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranları ‘esas’ alınacaktır. Bu şekilde bir sonraki yılın zamlı kira bedelleri hesap edilerek ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

MADDE 8- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 9- ihale kararı, onaylandığı günden itibaren en geç beş işgünü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır. İhale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren on gün içinde istekli sözleşmeyi düzenlemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Dr.Ahmet kemal Köksal Sosyal Hizmet Vakfı hesabına gelir kaydedilir. Vakıf da, aynı süre içerisinde taşınmazı müşteriye mahallinde düzenlenecek tutanakla şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre teslim eder. Tutanakta, taşınmaz bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler değerleri itibariyle gösterilir, teslim tutanağı ilgili memur ve kiracı tarafından imzalanır. Kira sözleşmesinin süresi, mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar.

MADDE 10- Kiracı, sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamaz.

MADDE 11- Kiracı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımını yapmak, arsa ve arazinin değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, kullanıma konu mekana ait resmi kurumların kararlarına uygun davranmak, her türlü tamirat, tadilat, onarım gerektiğinde bunu Dr.Ahmet Kemal KÖKSAL Sosyal Hizmet Vakfına bildirmekle mükelleftir. Kiracı, Dr.Ahmet Kemal KÖKSAL Sosyal Hizmet Vakfından izin almadan taşınmaz malda hiçbir tamirat, tadilat ve eklenti yapamaz. Aksi halde kiracı hakkında tazminat ve tahliye davası açılacağı gibi cezai takibata da geçilir. Yazılı izin alarak kiracının yapacağı her türlü inşaat ve ilaveler Dr. Ahmet Kemal KÖKSAL Sosyal Hizmet Vakfına bağışlanmış sayılır ve sökülemez. “Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.” Müşterinin (Tüzel kişiliklerde yetkili temsilcinin)

Adı, soyadı :

Tebligat adresi :

İmza tarihi :

İmzası :

AYRINTILI BİLGİ İÇİN: Nurcan BAKANOĞLU Vakıf Personeli, Dr. Ahmet Kemal Köksal Vakfı Konağı, Tel: 222 09 41-221 15 00

FACEBOOK HESABINLA YORUM YAP! ("Facebook'ta da paylaş" ı İşaretlemeyi Unutma! Yazılan yorumlardan yazarları sorumludur!)
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER